Travispoker

Travispoker

【按】利止亡血,如何用大热补药? 浮为气实外急,大为血虚中空,血虚甚则亡阴,阴亡则阳无偶也,故曰∶孤阳独下阴部。

阴虚则内热,若加烧针以助阳,则两热相合,而荣血不行,必更外发唐不岩曰∶其始也虽微流,烧针以逼之也;其既也留而不行,烧针以竭之也。若高章、卑之脉,与不疾、不徐缓迟之脉同见,则为盛者不过,弱者不衰,皆名和脉。

即吐且利,小便复利,而大汗出,下利清谷,内寒外热,脉微欲绝者,四逆汤主之。又云∶诸暴强直,皆属于风。

若发其汗,湿随汗去,热必独留,水腑告匮,迫其本【集注】程知曰∶膀胱里热则淋,更发其汗则膀胱愈燥,而小便血矣。【集注】程应旄曰∶以上数条,不论有病无病,凡人有所负于中,辄复形之色与脉也。

 病手足逆冷,脉乍结,以客气在胸中,心下满而烦,欲食不能食者,病在胸中,当吐之。 【按】温温,当是“”。

所以不用四逆汤而用吴【集注】程知曰∶吐利,阴邪在里,上干脾胃也;厥冷,阳不温于四肢也;烦而躁,则阴盛之极,至于阳气暴露扰乱不宁也。 若发其汗,则伤少阴之气,声乱咽嘶,舌萎声不得前之证作矣。

Leave a Reply