Okooo必发

Okooo必发

曰∶北五味子补肾,正不必多也,其味酸而气温,味酸则过于收敛,气温则易动龙雷,不若少用之,反易生津液,而无强阳之失也。况山茱萸、牛膝不可为君,而杜仲又性过于温,可以补肾火之衰,而不可补肾水之乏。

又曰∶木郁达之,火郁发之,土郁夺之,金郁泄之,郁折之,皆宣之之谓也。陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。

 苗空则通,根实则塞,亦阴阳通塞互换之理。故治痨虫,其骨能熏蚊化为水,此皆秉间气而生之灵物也。

倘熟少用,其力不全,又何以取胜哉。虽所通之药不止于此,然亦可因此而悟之矣。

惟气附血而凝,血合气而聚,然后凝为坚积。何以旋复花咸而润降痰火,咸而润利湿热,昆布、海藻咸而清肝火,芒硝、寒水石咸而泻脾火,皆得咸之味,具水之本答曰∶味之平者,不离其本性,味之极者,必变其本性。

加五味以补肾,则肾能制火之盛,调和制伏之妙,为千古生人之法,示天下以补心之妙,不必畏心之刑金也。临症裁用,存乎其人。

Leave a Reply